Termes del Servei i Política de Privacitat

Condicions de lloguer

CONDICIONS GENERALS

GLOBALGEST XXI SL.

- Les nostres oficines estan situades el Carrer de la Mar, 17, Sant Pere Pescador, Girona SPAIN. L'horari d'obertura és de 10:00 a 13:00 i de 16:00 a 19:00 hores de dilluns a divendres, els dissabtes de 10:00 a 13:30. Els diumenges les oficines estan tancades. No obstant això durant els mesos de juliol i agost, disposem de telèfon d'emergències.

PREU I WEB: Els preus publicats en la nostre web són preus per nit o per setmana i estan dividits per temporades. Aquests preus inclouen els consums normals d'aigua, llum i gas. En cas contrari, s'indicarà en la descripció de l'habitatge. La nostra pàgina web encara que des de les nostres oficines intentem actualitzar qualsevol informació dels habitatges de lloguer des de Globalgest XXI SL, no ens fem responsables de les errades que puguin sorgir i ens reservem el dret de modificació i actualització de la informació que es publicita a la nostra pàgina web (preus, descripcions i fotografies). Els extres com llençols, bressols, serveis de recollides, packs especials .. etc. no es troben sempre inclosos en el preu de l'lloguer. Es pot contractar qualsevol extra que no formi part de les característiques de l'allotjament sempre que s'avisi abans de la seva arribada.

RESERVES: Es poden fer reserves a través de la pàgina web, via internet, via fax, per telèfon, per escrit o personalment a les nostres oficines de Sant Pere Pescador. El client rebrà en tot cas una confirmació de reserva que servirà com a comprovant de l'esmentat acord a través d'internet o fax.

ENTRADES I SORTIDES: L'hora d'arribada serà entre les 16: 00h i les 19h, en temporada mitjana i baixa hi ha possibilitat d'entrada al matí amb previ informació de l'agència si l'allotjament està disponible i preparat. La de sortida abans de les 10: 00h. En cas que l'arrendatari no pugui ajustar al nostre horari o no pugui ocupar l'allotjament en el dia i hora previst per qualsevol dificultat durant el viatge, o per motius personals, Globalgest XXI, S.L. no realitzarà cap reemborsament. En el cas que la part arrendatària desitgi perllongar l'estada, n'hi ha prou amb sol·licitar-lo a les nostres oficines i, en tot cas es condicionarà a la disponibilitat de l'immoble.

FIANÇA: La fiança serà obligatòria - es procedirà a l'pagament amb anterioritat al lliurament de claus de l'habitatge - i a escollir entre les dues opcions:

VINT PER CENT de l'import del lloguer, que serà retornat un cop s'hagi comprovat que l'habitatge es troba en les mateixes condicions que el dia de la seva arribada.  Càrrec a la targeta de crèdit sense que figura import per part de l'arrendatari, sotmetent la seva devolució a les mateixes condicions que en l'apartat anterior.

FORMA DE PAGAMENT: La reserva és de el vint per cent de l'import total de l'lloguer, mitjançant diners en efectiu a les nostres oficines o mitjançant transferència bancària. Aquesta reserva es condiciona principalment a rebre efectivament els diners anteriorment referit, de manera que - i en cas de el pagament mitjançant transferència bancària - si en el termini de QUATRE DIES NATURALS transcorreguts des de l'enviament de el present contracte sense rebre el comprovant de la transferència i el present contracte signat - tots dos via fax-, quedarà automàticament resolt el mateix i la societat mediadora completament deslligada de les seves obligacions contractuals, podent disposar lliurement de l'habitatge, sense necessitat de cap restricció. La comissió de banc, en cap cas anirà a càrrec de l'mediador i aquesta s'afegirà, si escau, a el setanta-cinc per cent -restante- a pagar.

El pagament de l'import restant de l'lloguer es farà mitjançant transferència bancària al mateix número de compte, amb DOS SETMANES d'antelació a el dia d'arribada i s'haurà de lliurar - via fax - el justificant de la transferència. El lloguer que es vulgui pagar amb TARGETA DE CRÈDIT se li efectuarà un recàrrec de 1,5% per comissions bancàries. Sent la quantitat a pagar la diferència entre el preu total de lloguer i la reserva, és a dir, un setanta-cinc per cent de l'import total de l'lloguer més la comissió bancària de la transferència de la reserva anteriorment referida si es dóna el cas. El referit enviament de el comprovant i haver rebut efectivament els diners seran condicions indispensables per a la posterior entrada a l'habitatge el dia d'inici de el període de lloguer.

CAPACITAT: la capacitat de les persones estarà limitada en funció de cada habitatge. El nombre màxim de persones serà igual a el nombre de places per dormir de què disposi l'habitatge. En cas contrari, s'ha de comunicar a la societat mediadora abans de la signatura d'aquest contracte.

DOMICILI DEL ARRENDADOR: El domicili de l'inquilí és el que en la part dispositiva de l'contracte, de manera que manifesta l'arrendatària, que arrenda l'habitatge per motiu de vacances, i en cap cas i situació que es produeixi, l'arrendament de l'objecte d'aquest contracte podrà usar-lo de manera habitual.

CONSERVACIÓ I RESPONSABILITATS: La part arrendatària sota cap concepte podrà tenir matèries inflamables, explosives o corrosives. Ni desenvolupar en l'habitatge cap classe d'indústria, ni d'activitats immorals o inusuals que puguin causar molèsties als altres veïns de la urbanització on està ubicada la finca. Així mateix s'ha d'adaptar a qualsevol normativa de comunitat de veïns que hi hagi a la finca.

La part arrendatària, es fa directament i exclusivament responsable i eximeix de tota responsabilitat a la propietat i / o la societat mediadora pels danys que puguin ocasionar-se a persones o coses i siguin derivats d'instal·lacions per a serveis i subministraments de la casa de temporada arrendada.

NORMATIVA LEGAL: Arrendament de Temporada: Tindran consideració d'arrendaments diferents d'habitatges, els arrendaments de finques urbanes subscrits per temporada, sigui d'estiu o qualsevol altra (article 3 Llei 29/1994 d'Arrendaments Urbans - "LAU" -).

Marc Legal: l'Arrendament de Temporada, com arrendament diferent d'habitatge, es regeix per la voluntat de les parts, si no pel que preveu la LAU i subsidiàriament pel que preveu el Codi Civil.

Disposicions especials: No obstant l'anterior, s'aplicarà amb caràcter obligatori als arrendaments de Temporada certes disposicions de la LAU i en concret les referents al següent:

• Àmbit de la llei: sotmès a la LAU com a arrendament diferent d'habitatge.

• Fiança: A la celebració de l'contracte serà obligatòria l'exigència i prestació de fiança en metàl·lic.

Condicions de cancel·lació

En cas de cancel·lació de la reserva per part del llogater, aquest haurà de notificar per escrit, per correu electrònic a vacances@spainyourhome.com, la sol·licitud de cancel·lació. Globalgest XXI SL reemborsarà, en funció de la data de notificació per correu electrònic:
- Si es cancel·la amb mes de 30 dies abans de la data d'arribada, es paga el 50% de l'import pagat menys 100 € de despeses de gestió.
- Si es cancel·la menys de 30 dies, reserva no reemborsable. 
Aquestes condicions de cancel·lació no s’aplicaran en cas de força major (restriccions governamentals de mobilitat), Globalgest XXI SL reemborsarà l’import total pagat menys 100 € per despeses administratives.
Si l’inquilí vol escurçar el termini reservat abans de la data de finalització del contracte, no podrà negociar el preu ni exigir el reemborsament
Posem a la seva disposició una assegurança de cancel·lació que pot contractar a través (inclòs per COVID). del següent link: https://spainyourhome1.attis-insurance.com/

Política de privacitat

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades seran incorporades a sistema de tractament titularitat de GLOBALGEST XXI SL amb CIF B17784620 i domicili social situat en C / DEL MAR 17, 17470 SANT PERE PESCADOR (GIRONA), i la finalitat és la Gestió administrativa, facturació, comptabilitat, obligacions legals i tràmits derivats de la recerca d'immobles. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició / revocació i a presentar reclamacions davant les autoritats de control, així com altres drets, a través d'info@immosantpere.com. Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.spainyourhome.com